Termomodernizacja dachu PDF Drukuj

PKS w STRZELCACH OPOLSKICH S.A.

ul. 1 Maja 59

47-100 Strzelce Opolskie

 

ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie:

Termomodernizacji dachu Stacji Obsługi o pow. 648 m² „

( przewidywany termin wykonania prac- wrzesień 2012 r ).

 

 1. Specyfikacja prac dotycząca remontu dachu wraz z jego dociepleniem i wzór umowy do odebrania w Sekretariacie Zamawiającego.

 2. Oferty powinny zawierać cenę wykonania poszczególnych prac oraz termin realizacji.

 3. Oferent zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 19.10.2012 r.

 4. Oferty pisemne w formie kosztorysu należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na termomodernizację dachu” w Sekretariacie Spółki PKS

  ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Op. do dnia 05.06.2012 r. do godz. 15:00

 5. Do oferty należy:                                                                                          a) dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,

  b) dołączyć minimum 2 referencje z ostatniego roku potwierdzające należyte wykonanie remontów dachów o wartości minimum 100 tys. zł.

  c) zaakceptowane: wzór umowy oraz specyfikacja robót

 6. Kryterium oceny oferty - 100 % cena

 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2012 r. o godz.10:00 w siedzibie PKS-ubez udziału oferentów.

 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w całości bez podania przyczyny.

 9. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 10. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

 11. Osoba do kontaktu – Piotr Hajduk nr tel. 723186610

Wytworzył: Henryk Ogaza
Data wytworzenia: 2012-05-18 11:24:15
Opublikował: Henryk Ogaza
Data publikacji: 2012-05-18 13:26:22
Odsłon: 1343
Dziennik zmian