Informacje dla akcjonariuszy

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.620.000 zł i dzieli się na 432.000 szt akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 332 000, 30.000 szt akcji imiennych serii B o numerach od 000 000 001 do 000 030 000 o wartości  nominalnej każdej akcji 10 zł oraz 100.000 akcji imiennych serii C o numerach od C 000 000 001 do numeru C 000 100 000 o wartości nominalnej każdej akcji 10 zł.

Właścicielem 461.999 akcji jest  Powiat Strzelecki  reprezentowany przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich ul. Jordanowska 2. Właścicielem 1 akcji jest Związek powiatowo-gminny " JEDŹ Z NAMI"  Strzelce Op. ul. Jordanowska 2.


Ogłoszenia

Data: 06.05.2024

Zarząd Spółki PKS w Strzelcach Opolskich S.A. działając na podstawie art. 399 §1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie spółki przy ul. 1 Maja 59 w Strzelcach Opolskich z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ocen sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

9.       Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.

11.    Sprawy Rady Nadzorczej.

12.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Data: 10.05.2023

Zarząd Spółki PKS w Strzelcach Opolskich S.A. działając na podstawie art. 399 §1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki przy ul. 1 Maja 59  w Strzelcach Opolskich z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

8.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

 

11.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 


Data: 06.05.2022

Zarząd Spółki PKS w Strzelcach Opolskich S.A. działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki przy ul. 1 Maja 59  w Strzelcach Opolskich z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

8.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021.

 

10.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


      Zarząd Spółki PKS w Strzelcach Opolskich S.A. działając na podstawie art. 399 §1, art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 13:30 w siedzibie spółki przy ul. 1 Maja 59 w Strzelcach Opolskich z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoza rok 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na ósmą kadencję.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Data: 22.12.2020

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 104 (sekretariat) w dniach roboczych w godzinach 7:00 – 15:00

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoza rok 2020.

6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2020.

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na ósmą kadencję.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.

11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 


Data: 04.12.2020

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 104 (sekretariat) w dniach roboczych w godzinach 7:00 – 15:00. 

 


Data: 17.11.2020

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 104 (sekretariat) w dniach roboczych w godzinach 7:00 – 15:00.Data: 22.10.2020

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia

30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 104 (sekretariat) w dniach roboczych w godzinach 7:00 – 15:00.
 

Data: 02.10.2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia

30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 104 (sekretariat) w dniach roboczych w godzinach 7:00 – 15:00.

STACJA PALIW


95

 6,39 zł

98

 7,19 zł

on

 6,39 zł

lpg

 2,59 zł

Ceny na dzień dzisiejszy

IMIENINY

Dzisiaj: Kingi Krystyny
Jutro : Walentyny Krzysztofa

POGODA

giweather joomla module

GOŚCIMY

2.png1.png7.png1.png5.png6.png2.png
Dzisiaj:19
Wczoraj:1154
W tygodniu:1559
W miesiącu:9293

  • Twoje IP: 100.26.176.111
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

3
Online

środa, 24, lipiec 2024 01:05
Doładowanie EM-karty