ROZKŁAD JAZDY

bip3

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności www.pks.strzelceop.pl

 W RAMACH ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA2016 r.

 W RAMACH USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 10 MAJA 2018r. (DZ.U. z 2018r. poz. 1000)

  Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów i Użytkowników. Dlatego też opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych o Klientach w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna oraz Użytkownikach strony internetowej - www.pks.strzelceop.pl.

 Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 • Klient – każdy podmiot, dla którego wykonano transakcję handlowa.

 • Użytkownik - każdy podmiot, który skontaktował się z nami, ale nie wykonano dla niego żadnej transakcji handlowej.

 • RODO –skrót ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 § 1 Dane osobowe – jak je chronimy

 • Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna, ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie.

 • Inspektor Ochrony Danych osobowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dane osobowe Klientów i Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

 • Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni (upoważnieni) pracownicy.

 • Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa: w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017r. poz. 1217) , ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie upoważnienia (art. 6 ust. 1 lit. a (UE)2016/679) od Użytkownika w ramach kontaktu w celach reklamowych, dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b (UE)2016/679 w celu zrealizowania umowy handlowej z Klientem oraz przesłania Klientowi korespondencji.

 • Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji dotyczących Klientów i Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w rozporządzeniu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w szczególności art. 5-7, art. 12-13).

§ 2 Dane osobowe - w jaki sposób je wykorzystujemy

 • Szanujemy prawo do prywatności Klientów i Użytkowników naszej strony www.pks.strzelceop.pl .Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie do realizacji transakcji handlowych i reklamowych. Podane informacje przez Użytkowników są dobrowolne. Dane dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, dane osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych działających w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej Klientami dobrowolnie podają swoje dane, które są niezbędne do zawarcia transakcji handlowej.

 • Dane osobowe są niezbędne do dokonania realizacji transakcji handlowej, dostarczenia wysyłki, a także otrzymywania informacji reklamowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Gromadzimy następujące dane:
  imię i nazwisko,
  adres e-mailowy,
  adres pocztowy,
  adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany adres pocztowy),
  numer telefonu,
  Firma,
  NIP,
  szczegóły dotyczące płatności czy dane konta bankowego.

 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora bezpośrednio lub za pomocą podmiotów przetwarzających, za pomocą których Administrator wykonuje zawarte z Klientami umowy i z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym Administrator danych osobowych jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, telefonu, czy adresu e-mail Klienta na rzecz osoby trzeciej wyłącznie w celu dostarczenia produktu do Klienta (na przykład operatorów systemów płatności, naszej firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A.).

 • Administrator informuje, że od Klientów i Użytkowników mogą być gromadzone dane nawigacyjne takie jak informacje o linkach i odnośnikach,, które Klientów i Użytkowników zdecydowali się otworzyć lub innych czynności podejmowanych w ramach strony internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawie funkcjonalności i użyteczności.

 • Administrator informuje, że celem dochodzenia roszczeń, na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym, mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach dokonywania zleceń w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna (imię i nazwisko, adres., szczegółów zlecenia), a także inne dane konieczne do dochodzenia roszczenia, w tym również roszczenia odszkodowawczego.

 • Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 • Dane udostępnione przez Klienta/Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

 • Dane osobowe Klienta/Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom spoza obszaru Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

 • Dane osobowe Klienta/Użytkownika są przechowywane:

  • przez okres 3 lat w przypadku zgody wyrażanych w celu, wysyłki mailowej materiałów marketingowych i handlowych, kontaktu telefonicznego celem przedstawienia oferty usługowej,

  • przez czas realizacji zlecenia oraz okres wymagany przepisami prawa dla celów księgowych (ustawa o podatku dochodowym), dla celów realizacji praw wynikających z gwarancji, jeżeli została udzielona, praw wynikających z reklamacji lub innych celów wynikających z umów zawartych z Klientami,

  • przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń; co w przypadku Klientów -nie przedsiębiorców wynosi 10 lat, a w przypadku Klientów – przedsiębiorców wynosi 3 lata.

 § 4 Prawa Klientów i

 Użytkowników oraz zasady w ramach ochrony danych osobowych

 • Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w rozporządzeniu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w szczególności art. 5-7, art. 12-13).

 • Administrator zapewnia przetwarzanie danych stosując następujące zasady, zgodne z rozporządzeniem(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

  • zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem powyższych zasad,

  • zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych - cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony oraz zgodny z prawem,

  • zasadę minimalizacji danych – dane osobowe przetwarzane przez Administratora są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

  • zasadę prawidłowości danych – Administrator podejmuje działania, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe oraz stwarza możliwości techniczne, aby poprawa danych była możliwa,

  • zasadę ograniczenia przechowania danych – dane są przechowywane przez Administratora tylko przez czas jaki jest niezbędny do celów, w jakim dane są przetwarzane oraz dla celów archiwalnych,

  • zasadę integralności i poufności danych – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

  • zasadę rozliczalności – Administrator przetwarza dane w sposób zgody z prawem z możliwością wykazania przestrzegania obowiązujących przepisów.

 • Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta/Użytkownika swoich danych osobowych, Klienci, Użytkownicy:

  • mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskiwania informacji o celach przetwarzania, a także uzyskania kopii swoich danych osobowych,

  • mają prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

  • mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora.

  • mają prawo do przenoszenia danych osobowych albo jeżeli jest to technicznie możliwe, żądać od Administratora aby ten przesłał dane osobowe bezpośrednio do innego administratora,

  • mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora

  • mają prawo tylko Użytkownicy do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych(art. 6 ust. 1 lit. a (UE)2016/679)

  • mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 • Klient/Użytkownik może zgłaszać żądania realizacji swoich praw za pomocą poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

lub pisemnie na adres Administratora: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna, ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie.

 • Administrator, w razie wystąpienia przez Klienta/Użytkownika z uprawnieniami wynikającymi z praw wymienionych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 ,art.12, ust 3. Administrator spełnia żądane albo odmawia jego spełnienia podając przyczynę odmowy, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania, chyba, że z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora spełnienie żądania nie będzie możliwe w w/w podanym terminie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym fakcie Klienta/Użytkownika i wyznaczy kolejny termin nie dłuższy niż kolejne 30 dni.

 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych osobowych, które są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń wobec Klienta a także do wywiązywania się z obowiązku nałożonego na Administratora obowiązującym prawem. Mogą to być w szczególności dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres-mail, numer i szczegóły zlecenia.

 • Klientowi/Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw dotyczących ochrony danych osobowych.

STACJA PALIW


95

 6,39 zł

98

 7,19 zł

on

 6,39 zł

lpg

 2,59 zł

Ceny na dzień dzisiejszy

IMIENINY

Dzisiaj: Kingi Krystyny
Jutro : Walentyny Krzysztofa

POGODA

giweather joomla module

GOŚCIMY

2.png1.png7.png1.png5.png8.png1.png
Dzisiaj:38
Wczoraj:1154
W tygodniu:1578
W miesiącu:9312

 • Twoje IP: 100.26.176.111
 • Przeglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • OS: Unknown

1
Online

środa, 24, lipiec 2024 03:09
Doładowanie EM-karty